گرایش ارتباطات اجتماعی

با عنوان : مطالعه عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اينترنت»(با تاكيد برسمن‌هاي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

دانشكده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته‌ي علوم ارتباطات اجتماعی گرايش ارتباطات اجتماعی

عنوان:

مطالعه عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اينترنت»(با تاكيد برسمن‌هاي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

استاد راهنما:

دكتر امرا…امانی کلاريجانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ‌ط

فصل اول: 1

کلیات پژوهش.. 1

مقدمه. 2

1-1. اظهار مساله. 4

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3. اهداف تحقيق.. 8

1-3-1. هدف اصلي.. 8

1-3-2. اهداف فرعی.. 8

1-4. سؤالات پژوهش.. 8

1-5. فرضيه‏هاي پژوهش: 9

1-5-1. فرضیة اصلی.. 9

1-5-2. فرضیه‌های فرعی.. 9

1-6. مدل مفهومی.. 10

1-7. تعريف متغیرهای پژوهش.. 11

1-7-1. مشاركت: 11

1-7-2. قابليت و پتانسيل اينترنت: 11

1-7-3. آينده نگری: 11

1-7-4. ميزان اعتماد به فضاي مجازي: 12

1-7-5. زيرساختهاي اينترنتي: 12

1-7-6. محدوديتهاي قانوني: 12

1-7-7. نوع جذب مخاطبين: 12

1-7-8. عدم آشنايي اعضاء: 13

1-7-9. جوان: 13

1-7-10. سازمان غير دولتي (سمن ): 13

1-7-11. سازمان غير دولتي جوانان: 13

فصل دوم: 14

ادبیات نظری پژوهش.. 14

مقدمه. 15

2-1. مفاهیم ودیدگاه های نظری پژوهش.. 15

2-2. سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی.. 21

2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن: 21

2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21

2-2-2-3 . داوطلبانه: 22

2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22

2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22

2-2-2-6 . خودگردان: 22

2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22

2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23

2-2-3. بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23

2-2-3-1- گروه اجتماعي: 24

2-2-3-2- سازمان: 25

2-2-3-3- هويت غير دولتي: 25

2-2-3-4- حيثيت تعاون: 26

2-2-3-5- جهت گيري غير انتفاعي: 26

2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29

2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30

2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30

2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31

2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31

2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32

2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33

2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34

2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34

2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35

2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36

2-2-5-1. ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38

2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی می باشد. 38

2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی می باشد. 39

2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی می باشد. 39

2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39

2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40

2-3. فضاي مجازي )اینترنت) 41

2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42

2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45

2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46

2-3-4. اينترنت به مثابه حوزه‌ي عمومي.. 48

2-3-5. دسترسي همگاني به حوزه‌ي عمومي.. 50

2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ي دسترسي به حوزه‌ي عمومي.. 50

2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده………51

2-5. چهارچوب نظری پژوهش…………54

2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54

فصل سوم: 60

روش شناسی پژوهش.. 60

مقدمه. 61

3-1.روش پژوهش.. 62

3-2. جامعۀ آماری.. 63

3-3. روش نمونه گیری.. 63

3-4.حجم نمونه. 64

3-5. واحد تحليل. 64

3-6. ابزار پژوهش… 64

3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش… 65

3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 65

3-7-2. متغیرهای مستقل: 66

3-7-2-1- آینده نگری: 66

3-7-2-2- ميزان اعتماد به فضاي مجازي: 66

3-7-2-3- زيرساختهاي اينترنتي: 67

3-7-2-4- محدوديتهاي قانوني: 67

3-7-2-5- نوع جذب مخاطبين.. 68

3-7-2-6- عدم آشنايي اعضاء 68

3-8. روایی ابزار پژوهش.. 68

3-9. پایایی ابزار پژوهش.. 69

3-10. رویۀ جمعآوری دادهها 70

3-11. فنون تجزيه و تحليل دادهها 71

فصل چهارم: 72

تجزیه و تحلیل یافته ها 72

مقدمه. 73

4-1 توصیف یافته‌های پژوهش.. 74

4-2 تحلیل یافته‌های پژوهش.. 84

4-3.تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته  93

فصل پنجم: 100

اختصار یافته‌های پژوهش.. 100

5-1. اختصار یافته‌های توصیفی پژوهش.. 101

5-1-2- آینده نگری: 101

5-1-3- آشنایی با اینترنت: 101

5-1-4- جذب مخاطبان: 101

5-1-5- محدودیت‌های قانونی: 101

5-1-6- اعتماد به اینترنت: 102

5-1-7- زیرساخت ها و امکانات: 102

5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی: 102

5-2. اختصار یافته‌های تحلیلی.. 102

5-2-1- فرضیه‌های اصلی.. 102

5-2-1-1- فرضیه اول: 102

5-2-1-2- فرضیه دوم: 103

5-2-1-3- فرضیه سوم: 103

5-2-1-4- فرضیه چهارم: 104

5-2-1-5- فرضیه پنجم: 104

5-2-1-6- فرضیه ششم: 104

5-3- فرضیه‌های فرعی.. 105

5-3-1- فرضیه فرعی اول: 105

5-3-2- فرضیه فرعی دوم: 105

5-3-3- فرضیه فرعی سوم: 106

5-4. نتیجه گری.. 106

5-5. پیشنهادات پژوهش.. 110

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 110

5-5-2- پیشنهاد به سازمان‌های مردم نهاد. 113

5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 113

5-7- منابع. 114

پرسشنامه. 117

Abstract: 122

 

فهرست جداول

جدول 2-1- تعداد سازمان‌های غیر دولتی جوانان را به تفکیک موضوع فعالیت در استان تهران. 40

جدول 3-1: نتايج آزمون كرونباخ. 70

جدول(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74

جدول(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75

جدول(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76

جدول(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77

جدول(4-5) میانگین نمره کسب شده برای آینده نگری.. 77

جدول(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78

جدول(4-7) میانگین نمره کسب شده برای آشنایی با اینترنت.. 78

جدول(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79

جدول(4-9) میانگین نمره کسب شده برای جذب مخاطبان. 79

جدول(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80

جدول(4-11) میانگین نمره کسب شده برای محدودیت‌های قانونی.. 80

جدول(4-12) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81

جدول(4-13) میانگین نمره کسب شده برای اعتماد به اینترنت.. 81

جدول(4-14) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82

جدول(4-15) میانگین نمره کسب شده برای زیرساخت ها و امکانات.. 82

جدول(4-16) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83

جدول(4-17) میانگین نمره کسب شده برای مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83

جدول (4-18) مطالعه ارتباط بین آينده نگري در ميان اعضاي سمنهاي جوان و ميزان مشاركت اجتماعي آنها در فضاي مجازي (اينترنت) 84

جدول (4-18) جدول سطح آزمون d‌سامرز 84

جدول (4-19) مطالعه ارتباط بین ميزان اعتماد به فضای مجازی (اينترنت) در ميان اعضاي سمنهاي جوان و ميزان مشاركت اجتماعي آنها درفضاي مجازي (اينترنت) 85

جدول (4-20) جدول سطح آزمون d‌سامرز 85

جدول (4-21) مطالعه ارتباط بين زيرساختهاي اينترنتي (امكانات و ابزار) در ميان اعضاي سمنهاي جوان و ميزان مشاركت اجتماعي آنها در فضاي مجازي (اينترنت ) 86

جدول (4-22) جدول سطح آزمون d‌سامرز 86

جدول (4-23) مطالعه ارتباط بين محدوديتهاي قانوني در بهره گیری از (اينترنت) درميان اعضاي سمنهاي جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 87

جدول (4-24) جدول سطح آزمون d‌سامرز 87

جدول (4-25) مطالعه ارتباط بين نوع جذب مخاطبين در اينترنت با میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 88

جدول (4-26) جدول سطح آزمون d‌سامرز 88

جدول (4-27) مطالعه بين عدم آشنايي اعضا با اينترنت و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 89

جدول (4-28) جدول سطح آزمون d‌سامرز 89

جدول(4-29) تقاطعی بین سن و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 90

جدول (4-30) آزمون d سامرز بین سن و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 90

جدول(4-31) جدول تقاطعی بین جنس و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 91

جدول(4-32) آزمون کای اسوئر بین جنس و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 91

جدول(4-33) جدول تقاطعی بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 92

جدول(4-34) آزمون کای اسوئر بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 92

جدول(4-35) روش رگرسیونی مورده بهره گیری 93

جدول(4-36) اختصار مدل رگرسیونی.. 93

جدول(4-37) جدول ANOVA. 94

جدول(4-38) جدول Coefficients برای ضرایب رگرسیونی.. 94

جدول(4-39) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر زیرساخت ها و امکانات.. 96

جدول(4-40) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر اعتماد به اینترنت.. 96

جدول(4-41) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر محدودیت‌های قانونی.. 97

جدول(4-42): میزان تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و تاثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش   98

 

فهرست نمودارها

نمودار(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74

نمودار(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75

نمودار(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76

نمودار(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77

نمودار(4-5) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78

نمودار(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79

نمودار(4-7) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80

نمودار(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81

نمودار(4-9) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82

نمودار(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83

نمودار 4-11- مدل اوليه تحليل مسير. 95

نمودار 4-12 مدل نهايي تحليل مسير. 98

چکیده

پژوهش پیش رو با عنوان مطالعه عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد) در فضای مجازی در شهر تهران می باشد. هدف از این مطالعه پاسخگویی به سوالات اصلی پژوهش بود که عبارتند از اینکه آیا ارتباط ای میان میزان آینده نگری سمنها، میزان اعتماد سمنها، زیرساختهای موجود در میان اعضای سمنها، محدودیتهای قانونی و… اعضای سمنهای جوانان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی هست یا خیر. با در نظر داشتن موضوع پژوهش روش پژوهش پیمایش می باشد. پرسشنامه پژوهش شامل 42 سوال در قالب 8 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه پژوهش مربوط به سوالات زمینه ای مانند سن، جنس و تحصیلات می باشد. بخش‌های بعدی شامل متغیرهای آینده نگری، آشنایی با اینترنت، جذب مخاطبان، محدودیت‌های قانونی، اعتماد به فضای مجازی، زیر ساخت ها و امکانات و مشارکت اجتماعی اعضای سمن‌های جوان در فضای مجازی می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.

نمونه آماری شامل 300 تشکل از مجموع 400 سازمان مردم نهاد استان تهران انتخاب شدند. سپس با تکمیل پرسش نامه­ها، داده‌های پژوهش استخراج و مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با عنایت به یافته‌های پژوهش می توان گفت: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت‌های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار می باشد، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته می باشد.

ثانیا، متغیرهای زیرساخت ها و امکانات با ضریب رگرسیونی (363/0) اعتماد به اینترنت با ضریب (343/0) آشنایی با اینترنت با ضریب (287/0) محدودیت‌های قانونی با ضریب (255/0) و آینده نگری با ضریب (212/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته پژوهش یعنی مشارکت اجتماعی در فضای مجازی داشته اند.

مقدمه

جامعه انسانی مطلوب مجموعه­ای موزون و همگن می باشد و مؤلفه‌های آن به مانند سایر مظاهر طبیعت در عین تکثر و پراکندگی از نوعی پویایی، همبستگی و همزیستی برخوردار می باشد این ویژگی­ها سازگاری اعضای جامعه را اجتناب ناپذیر نموده و نوعی توازن اجتماعی را پدید می آورد که اقتضای هماهنگی و توازن اجتماعی در جامعه وجود سیستم پایدار در روابط بشر‌ها می باشد.

برای اینکه بتوان به جامعه ای پویا و مطلوب دست پیدا نمود، فرهنگ، نظام نهادینه جوامع خصوصاً در ساختار قدرت بایستی دچار تحول و دگرگونی هایی گردند که لازمه عینیت بخشیدن به این تحولات نوآوری، خلاقیت به همراه بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و تشریک مساعی در جهت بهبود ارتباط انسانی در جامعه می‌باشد.

زندگی اجتماعی و مشارکت در بطن هر جامعه ای هست و در مفاهیمی زیرا همبستگی، اتحاد و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی نهفته و از دیرباز به عنوان پایه‌های تکوین هر جامعه ای مورد نظر بوده می باشد. در حال حاضر می توان گفت مشارکت یکی از نیازهای اجتماعی بشر می باشد زیرا که بشر موجودی می باشد اجتماعی به این معنی که در اثر تعامل و زیست با دیگران نه تنها بقای خود را تضمین می کند بلکه از این راه هویت و شخصیت خود را تکامل می بخشد. یکی از شرط‌های لازم برای رسیدن به این اهداف وجود نظامی منسجم با ابعاد ساختاری متفاوت دولتی و غیر دولتی خصوصاً تشکل‌های غیر دولتی می باشد. از این رو برای رشد و تکامل جامعه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های اجتماعی موجود خصوصاً جوانان گسترش و توسعه مجموعه‌های غیر دولتی داوطلب امری ضروری می باشد.(محسني تبريزي، 1369 :108)

سازمان‌های غیر دولتی جوانان گامی می باشد در جهت مشارکت کردن جوانان در توسعه و تحقق جامعه ای مطلوب با محوریت همکاری، هم افزایی و فعالیت گروهی، مشارکتی که در رهگذر شکل گیری ارتباطاتی سازمان یافته موجب ایجاد افزایش اعتماد و همکاری میال ساختار اجتماعی و حکومت می گردد و در نهایت موجبات تعالی و تجربه اندوزی نسل جوان را فراهم می سازد.

اقتضای ایجاد امنیت پایدار، توسعه همه جانبه و انسجام اجتماعی و همبستگی ملی تقویت هویت جمعی و ملی می باشد که مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی موجب تقویت و شکل گیری هویت جمعی و ملی یک جامعه خواهد گردید.(لهسایی زاده ، 1383: 43).

مشارکت مردم و خصوصا جوانان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی فرهنگی و بهداشتی در قالب تشکل‌های غیر دولتی داوطلب باعث کاهش هزینه‌های اداره جامع می گردد وسوق دهنده نظام اجتماعی به وضعیت مطلوب خواهد بود.

امروزه دانشمندان، سیاستمداران و صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی بیش هر زمان دیگر به تأثیر تعیین کننده و اثر گذار مشارکت مردمی در قالب تشکل‌های غیر دولتی در پویایی و ثبات و توسعه اجتماعی پی برده اند.

هر چند پدیده مشارکت و تشکل‌های غیر دولتی به شکل امروزی آن امری جدید تلقی می گردد اما این مسأله در شکل‌های گوناگون از دیرباز در تمدن ها و جوامع وجود داشته اما در دهه‌های اخیر با نوعی سازمان یافتگی که در این تشکل ها به وجود آمده و تأثیری که در عرصه ها ملی و بین المللی از خود به جای گذاشته اند مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و دولت ها قرار گرفته اند.

این پژوهش تلاشی می باشد در جهت مطالعه مطالعه عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی «اينترنت تا بتواند در نهایت با ارائه راهکارهایی وضعیت مطلوب تری جهت تعمیق تاثیر این تشکل ها ترسیم نماید.

تعداد صفحه : 133