پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه علوم ومعارف قران

دانشکده قم

 

موضوع:

 

راهنما:

استادقیومی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در پژوهش پیش رو در گام نخست به انواع روابط میان قرآن و کتاب مقدس پرداختیم تا به عنوان امری مقدمی بتوان به یکی از این ارتباطات که همان ارجاعات قرآن به کتاب مقدس می باشد پرداخت. پس از اظهار کلیات پژوهش و در گام بعدی کوشش بر آن گردید تا به این پرسش پاسخ داده گردد که نظر قرآن راجع به عهدین چگونه می باشد. این پرسش از میان پرسشهای مختلف در ارتباط با ارتباط این دو کتاب انتخاب شده تا مقدمه­ای بر مطالعه ارجاعات قرآن به عهدین باشد. در مطالعه نحوه نگاه قرآن به عهدین، تاثیری پذیری قرآن از کتاب مقدس و میزان حجیت این کتب بر اساس دیدگاه قرآن مورد سنجش واقع شده و در مرحله بعد ارجاعات قرآنی کاوش شده­اند. نتیجه اینکه در درجه اول قرآن متاثر از کتاب مقدس نبوده و مستقل می باشد و از سوی دیگر  کتاب مقدس را در مجموع تایید می­کند و تحریف مدنظر قرآن، تحریف تمامی کتاب مقدس نیست.

با مطالعه ارجاعات قرآنی به کتاب مقدس، شیوه­ها و گونه­شناسی ارجاعات قرآنی به عهدین مدنظر قرار گرفت تا بر این اساس هم گستره محتوایی پیام قرآن سنجیده گردد و هم به لحاظ محتوا و قالب، نظام ارجاعات قرآن به عهدین روشن گردد. سرانجام در یک فهرست گشوده سیزده گونه از ارجاعات قرآنی به عهدین استخراج گردید و در هر مرحله­ای مستندات ارجاعات قرآنی نیز بدست آمد.

ماحصل این پژوهش را می­توان در گام بعدی تفصیل داده و در اختیار مفسران و دین­پژوهان تطبیقی قرار داد تا با مطالعه تفصیلی گونه­شناسی تامی از ارجاعات قرآن به عهدین حاصل گردد.

کلید واژه: ارجاع- قرآن- عهدین

 

 فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات.. 1

مقدمه. 2

1-اظهار مساله. . 2

2-اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. 3

3-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. 4

4-قلمروی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 4

5-سوالهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. 5

5-1-  پرسش اصلی: 5

5-2- سوالهای فرعی: 5

6-تعریف مفاهیم و واژههای پژوهش.. 5

6-1- قرآن: 5

6-2- کتاب مقدس: 6

6-3- تفسیر: 7

7-زبان نگارشی…………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. 7

8-اعتبار کتاب مقدس………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 8

8-1- قانونیشدن عهد قدیم و عهد جدید. 8

الف: دیدگاه مسیحیت آزاداندیش…. 11

ب: دیدگاه مسیحیان نئو ارتدوکس…. 11

8-2- اشکالاتی در مورد اعتبار کتاب مقدس…. 11

9-فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

10-فرضیههای فرعی…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. 13

11-پیشینه. 13

11-1- تحقیقات انجام شده در زمینه ارجاعات قرآن به عهدین.. 14

11-2- تحقیقات انجام شده راجع به عیسی در کتاب مقدس…. 14

11-3- تحقیقات انجام شده راجع به عیسی ع در قرآن.. 15

12-ادبیات موضوع. . 15

12-1- ادبیات قرآن پژوهی.. 16

12-2- ادبیات قرآنپژوهی مقایسهای.. 16

12-4- دیدگاههای مختلف در مورد الهام. 20

12-5- ادبیات پژوهش تطبیقی در کتاب مقدس…. 21

13-ارجاعات قرآنی.. .. 22

13-1- قرآن و ادیان.. 23

13-2- قرآن و مسیحیت… 26

13-3- قرآن و یهودیت… 28

14-روش پژوهش.. .. 29

14-1- روش شناسی پژوهش.. 29

14-2- چگونگی دسترسی به منابع. 29

14-3- اظهار رویکرد اتخاذ شده. 29

14-4- شیوه مقایسه صورت گرفته در پژوهش.. 31

فصل دوم: تاثیرپذیری/ عدم تاثیرپذیری.. 34

قرآن از کتاب مقدس…. 34

1-تاثیر پذیری قرآن از کتاب مقدس……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 35

1-1-نقد و مطالعه ادله طرفداران وابستگی قرآن به عهدین…………………………………………………… …………………………………………………… 37

1-2 منشاء نظریه های شرقشناسان.. 43

2-عدم تاثیر قرآن از کتاب مقدس و استقلال در تعالیم و آموزهها………………………………………. ………………………………………. 45

جمع بندی و نتیجه گیری.. 47

فصل سوم : نظر قرآن درمورد عهدین. 48

1-قرآن و کتاب      49

2-عهدین در قرآن.. .. 51

2-1-قرآن به عنوان تصدیق کننده کتاب مقدس…. 51

2-2-قرآن تصدیق کننده بخشی از کتاب مقدس…. 53

2-3-قرآن کاملکننده کتب مقدس…. 54

3-تحریف عهدین از منظر قرآن.. .. 55

3-1-تحریف تورات و انجیل.. 55

جمع بندی و نتیجه گیری.. 64

فصل چهارم: ارجاعات قرآن. 65

به کتاب مقدس…. 65

مقدمه. 68

بخش اول.. 71

1-شیوه ارجاعات بیرونی قرآن 76

2-ارجاعات مختلف و متفاوت به کتب مقدس 76

3-ارجاع به ادیان و کتب شرقی و غربی 76

4-ارجاع به مکاتب توحیدی و غیرتوحیدی 76

5- ارجاع مستند به سنن گذشته و یا غیر مستند به سنن گذشته. 77

بخش دوم:‌گونه شناسی ارجاعات قرآنی.. 77

1-بازخوانی کتاب مقدس…. 77

2-تاویل به پیامبر و اهل بیت( ع) 78

3-انکار یهود دلیل تغییر احکام. 79

4-بشارت به پیامبر آخر الزمان.. 81

5-شک در قتل عیسی.. 86

6-تایید تورات توسط انجیل.. 89

7- رد باورهای نصاری.. 89

8-مذمت احبار و رهبان.. 91

9-سنت تشکیک در صدق گفتار فرستادگان خدا 92

10-آخرت شناسی و حاکمیت مومنان بر زمین.. 94

11-غیبدانی و غیب گویی پیامبران.. 95

12- عهد بنی اسرائیل با خدا 97

13- تابوت عهد. 101

14-1 روزه در آئین یهود. 101

14-1-1 روزه‌های واجب… 102

14-1-2 روزه‏های مستحب… 103

14-1-3-آداب و شرایط روزه. 104

14-2 آیین مسیحیت… 104

14-2-1 روزه‌های مرسوم کاتولیک‌ها 105

14-2-2روزه  در میان ارتدکس‌ها 106

14-2-3 روزه در میان پروتستان‌ها 106

14-3-روزه در میان مومون‌ها 106

جمع بندی و نتیجه گیری.. 108

منابع. 110

 

 

مقدمه

مسیحیت و اسلام از لحاظ پیروان در شمار بزرگترین ادیان هستند. در این دو دین تمامی فرق و مذاهب از گذشته تا به امروز کوشش در نمایش حقانیت خود داشته اند و در این مسیر مهمترین ابزار اثبات حقانیت از خلال کتاب مقدس و متون دینی بوده می باشد. تأثیر پر رنگ کتاب مقدس در هر دینی بر کسی پوشیده نیست و به بیانی جامع می­توان مدعی گردید که کتاب مقدس ستون محوری خیمه هر دینی می باشد.

بنابر این، پژوهش در زمینه کتب مقدس و مفاهیم مورد بهره گیری در این کتب از اهمیت بسزایی برخوردارند. این نکته وقتی دارای اهمیتی دوچندان می­گردد که دین پژوهان واژه یا مفهومی مشترک را در چند کتاب مقدس نظاره کنند. زیرا این مساله این سوال را در اذهان می­پروراند که با وجود مفاهیم مشترک حقانیت از آنِ کیست؟ و یا اینکه چگونه دو یا چند متن مقدس که هر کدام مدعی هستند که منحصرا از سوی خدا آمده­اند با دیگر متون مشابهت دارند؟ با در نظر داشتن این مساله یافتن موارد و مفاهیم مشابه در این کتب و نیز واکاوی و مطالعه معانی آنها امری مطلوب و بلکه مورد نیاز می باشد.

علاوه بر اینکه پژوهش در این زمینه راه را بروی تکرار جنگ­های صلیبی و برخوردهایی همانند این قطعا بسته و یا ناهموار می­کند. از سویی دیگر برای گفتگوهایی مانند گفتگوی تمدن­ها و ادیان، اساسی­ترین نیاز، شناخت ادیان از مفاهیم مورد بحث و چالشی­ای می باشد که بکار می­برند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان