با عنوان :  مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

 پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد    

  رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری

عنوان:

مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

استاد راهنما:

دکتر اکبر معتمدی مهر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان          صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

چكيده 1

مقدمه. 2

فصل اول

1-1-توضیح و بيان مساله پژوهش… 5

1-2-سابقه و پيشينه ي پژوهش… 6

1-3-اهميت و ضرورت موضوع پژوهش… 10

1-4-اهداف پژوهش… 10

1-5- سوالات پژوهش… 11

1-6- فرضيه هاي پژوهش… 11

1-7- کاربرد نتايج تحقيق.. 11

1-8-روش و ابزار گردآوري اطلاعات… 12

1-9- روش تجزيه و تحليل داده ها 13

1-10-جامعه ي آماري و روش نمونه گيري.. 13

1-11- محدوديتها و موانع تحقيق.. 16

1-12- قلمرو مكاني ، زماني و موضوعي تحقيق.. 18

فصل دوم

2-1- مقدمه. 21

2-2- پيشينه ي تاريخي پارکینگ… 21

2-3- جاي پارك.. 22

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-4- فضا – ساعت… 22

2-5- جابجايي(واگردان) 22

2-6-عرضه پارکینگ… 22

2-7 -تقاضای پارکینگ… 23

2-8-تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ… 23

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربري و تقاضاي پاركينگ… 23

2-10- استخراج ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ… 24

2-11- گروهها و منافع متأثر از پاركينگ… 25

2-12- سطح توقف خودرو. 25

2-13- حريم و استانداردهاي فضاي پارك.. 25

2-14- ترافيك… 26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک… 26

2-16- مدیریت ترافیک… 27

2-17- تسهیلات ترافیک… 27

2-18- پارکینگ… 28

2-19- پاركينگ عمومي.. 28

2-20- دسترسي به پاركينگ… 28

2-21- برآورد پارکینگ لازم. 30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-22- معضلات احداث پارکینگ… 30

2-23- اشباع پارکینگ… 31

فهرست مطالب

عنوان          صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-24- محل پارکینگ… .32

2-25-توليد سفر. 33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد. 34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین.. 34

2-28- تقسيم بندي پارك حاشيه اي بر اساس مدت توقف… 37

2-29- استانداردهای خودرو. 37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ… 38

2-31-متوسط مدت زمان پارك : 40

2-32- محل هاي داراي اولويت براي انجام مطالعات پارك حاشيه اي.. 41

2-33-اهميت احداث پاركينگهاي طبقاتي.. 42

2-34- مقايسه هزينه هاي ايجاد يك واحد پاركينگ… 43

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور. 43

2-36- شاخص هاي مكان يابي كاربريهاي شهري.. 45

2-37- تأسیسات پارکینگ… 48

2-38- سایر فضاهای پارکینگ… 52

2-39-انواع پارکینگ… 52

2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های جدید مدیریت فضاهای پارک.. 55

2-41- معضلات احداث پارکینگ… 63

2-42- سازۀ پارکینگ… 63

2-43-مدیریت پارکینگ… 64

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ… 66

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و تأثیر رعایت سرانه ها 68

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70

2-47- مكانيابي.. 71

2-48-مکان یابی پارکینگ… 71

2-49- اهميت مكانيابي صحيح در استقرار پاركينگهاي عمومي.. 72

2-50- معیارهاي موثر در مکانیابی پارکینگ… 73

2-51- سيستم اطلاعات جغرافيايي.. 74

2-52- بهره گیری از GIS در شهرسازي و برنامه ريزي شهري.. 75

2-53- بهره گیری از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در حوزه حمل و نقل.. 75

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ… 76

2-55-نتیجه گیری.. 80

فصل سوم

3-1- مقدمه. 82

3-2- موقعيت جغرافيايي شهرستان لاهيجان. 82

3-3- موقعيت جغرافيایی شهر لاهيجان. 86

3-4- موقعيت ارتباطي شهر لاهيجان. 86

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-5- خصوصيات كلي آب و هوایي لاهيجان. 87

3-6- درجه حرارت (دما) 89

3-7- بارندگي.. 90

فهرست مطالب

عنوان     صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

3-8- رطوبت… 95

3-9- باد. 96

3-10- زمين شناسي،توپو گرافي شهر لاهيجان. 97

3-11-شيب وجهت توسعه ي شهر لاهيجان. 99

3-12- منابع آب درلاهيجان. 102

3-13- سوانح طبيعي : 104

3-14- پوشش گياهي شهرلاهيجان. 104

3-15-ويژگيهاي جغرافيايي انساني.. 105

3-16- پيشينه تاريخي لاهيجان. 112

3-17 – وجه تسميه لاهيجان. 113

3-18- مراكز مذهبي –تاريخي شهر. 114

3-19- بناهاي عمومي شهر. 115

3-20- مراكز ديدني.. 115

3-21- تأسيسات عمومي شهر لاهيجان. 116

3- 22- محلات لاهيجان. 118

3-23- اوضاع اقتصادي لاهيجان. 118

3-24-نتیجه گیری.. 121

فصل چهارم

4-1-مقدمه. 123

4-2- آمار توصیفی پرسشنامه ها 123

فهرست مطالب

عنوان         صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

4-3-نتیجه گیری.. 147

فصل پنجم

5-1-مقدمه. 151

5-2-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با بهره گیری از GIS و مدل AHP. 152

5-3- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. 157

5-4-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. 158

5-5- وزن دهی به معیارها 168

5-6-نتیجه گیری.. 175

فصل ششم

6-1-بحث و نتیجه گیری.. 177

6-2- آزمون فرضیات پژوهش… 178

6-3-پاسخ به سوالات پژوهش… 182

6-4- ارائه راهکار و پیشنهادات… 184

منابع و ماخذ. 188

پیوست الف… 195

پیوست ب… 199

چكيده:

مدیریت و هدایت جا بجایی بشر و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری می باشد.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر می باشد. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

این پژوهش در بهار 1393 در شهر لاهیجان برای رفع معضل ترافیک انجام شده می باشد و کوشش دارد تا با در نظر داشتن شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: 1-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی با بهره گیری از سیستم GIS ؛2-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛3-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛4-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

در این پژوهش علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و …پرداخته      می گردد.

كليد واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.

مقدمه:

با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده می باشد. پس یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی مانند احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راههای ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته می باشد. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به مقصود جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.

مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می گردد که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین مقصود بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته گردد که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر گردد.

با در نظر داشتن مسائل مذكور پژوهش حاضر در 6 فصل تنظيم گرديده می باشد:

فصل اول: كليات تحقيق كه شامل بيان مسئله،‌سابقه و پيشينه ي تحقيق،اهميت و ضرورت موضوع

تحقيق، اهداف ،‌فرضيه ها، ‌متغيرها و روش تحقيق مي باشد نگارش شده می باشد سپس به مقطع زماني تحقيق و جامعه آماري شهر لاهيجان تصریح شده می باشد.

فصل دوم: به مباني نظري، پيشينه و ادبيات تحقيق تصریح مي گردد .

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده می باشد.

فصل چهارم :به مطالعه وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده می باشد .

فصل پنجم: با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده می باشد .

1-1- توضیح و بيان مساله پژوهش:

مدت زمان زيادي می باشد كه عناصر بشر، وسيله نقليه و محيط به عنوان عناصر اصلي در حمل و نقل جاده اي مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسايي كامل آنها، برقراري ايمني آنهاست؛ چرا كه اين عناصر با هم روابط متقابل و تأثير پذير دارند. به عنوان مثال بشر و وسيله نقليه با هم برروي محيط اثر مي گذارند و باعث ايجاد ترافيك در شهرها و آلودگي هاي زيست محيطي مي شوند و در قبال آن محيط نيز با ويژگي هاي خود باعث تغيير شرايط حمل و نقل مي گردد.

منشا ايجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبيل توسعه مبادلات کالا، پيشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در ميان مهمترين عوامل پيدايش شهرها، بايستی توسعه شبکه راهها را عادی ترين و قديمی ترين عامل دانست.

گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضاي پارک خودرو شده می باشد. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی مانند کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند می باشد. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهاي ضروری می باشد. با تامين پاركينگ در نقاط مختلف شهر مي توان تا حد زيادي بر مشكلات ترافيكي فائق آمد.

تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشكلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده‌اند. وجود مراكز تجاري با جذب سفر بالا در برخي شهرها، بهره گیری از الگوي توقفگاههاي چند طبقه را اجتناب ناپذير ساخته و دستيابي به ضوابط اين گونه توقفگاه ها را ضروري مي سازد.

امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش می باشد. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ‌ها و کوچه‌ها شده می باشد. در این وضعیت بایستی روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.

در شرايط كنوني رشد روزافزون شهرها كه متأثر از رشد جمعيت و مهاجرت مي باشد منجر به ساخت و سازهاي بدون برنامه ريزي و تغييرات متعددي در كاربري هاي شهري شده می باشد. هجوم بيش از اندازه جمعيت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غير اصولي آنها به علت عدم تناسب بين كاربري هاي مختلف شهري و نبود مديريت واحد شهري، مشكلات عديده اي را در سيستم شهري به وجود مي آورد. شهر لاهیجان با داشتن 82110 نفر جمعیت در سال 1390 و با مساحت 9 کیلومتر مربع و با در نظر داشتن موقعیت توریستی بودن شهر و افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری،کم بودن عرض خیابانهای شهر و محدودیت زمین بخصوص در مرکز شهر همه روزه با تعدد بیشماری از ماشینهای پارک شده در گوشه و کنار خیابانهای شهر مواجه هستیم که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد عابرین موجب بروز ترافیک در شهر می شوند، بنا براین نیاز به احداث پارکینگهای عمومی و بخصوص طبقاتی به وضوح در شهر محرز می باشد.با در نظر داشتن موارد گفته شده تا کنون در شهر لاهیجان اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی نشده می باشد؛ پس در این پژوهش کوشش شده می باشد برای رفع مشکل ترافیک در شهر به جانمایی مکان های بهینه برای احداث پارکینگ های عمومی به کمک GIS بپردازد. مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می گردد که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد.

1-2- سابقه و پيشينه ي پژوهش:

مطالعه پیرامون مکان یابی بهینه برای پارکینگهای عمومی و طبقاتی از دیدگاه برنامه ریزان شهری و مهندسین ترافیک و علوم مربوطه دارای اهمیت فراوانی بوده می باشد .در سالهای اخیر با در نظر داشتن محدودیت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ و بویژه در مرکز شهر و برای بهره گیری بهینه زمین و ارزش افزوده آن ساخت و توسعه پارکینگ های طبقاتی توجه خاصی به خود گرفته می باشد.به طول کلی در زمینه مکانیابی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی در زمینه حمل و نقل شهری و به گونه اخص کاربری پارکینگ، مطالعات گوناگونی صورت گرفته می باشد.

که به چند مورد از آنها درزیر تصریح شده می باشد که عبارتند از :

  • وانگ و سان (2010) در مقاله ای با عنوان[1] Combinatiorial Optimization Of Congested Road And Parking Charging، به انبوهی ترافیک به عنوان مشکل عمده که توسعه پایدار حمل و نقل شهری را مسدود نموده، تصریح و به تجزیه و تحلیل شبکه حمل و نقل، هزینه سفر و تقاضای ترافیک پرداخته اند. ایشان در این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که: TDM راه حلی مؤثر در کاهش تراکم ترافیک مناطق شهری می باشد و می توان با بهره گیری از مدل بهینه سازی ترکیبی، تراکم ترافیک مناطق شهری را به گونه چشم گیری کاهش داد.
  • فرزانمنش و همکاران (2010) در مقاله ای تحت عنوان Parking Site Selection Management Using Fuzzy Logic And multi Criteria Decision Making[2] به مکانیابی پارکینگ در مناطق پرترافیک شهر اصفهان پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که: از میان مدل های گوناگون تصمیم گیری چند معیاره جهت مکانیابی، بهره گیری از مدل AHP و منطق فازی در GIS، بهترین ابزار مکانیابی پارکینگ های عمومی می باشند.
  • کاسیدو (2010) در مقاله ای با عنوان Real- Time Parking Information Management To Reduce Search Time, Vehicle Displacement And Emissions[3] به مدیریت اطلاعات زمان واقعی پارک کردن، به مقصود کاهش جستجوی پارک پرداخته؛ به آلودگی محیطی قابل ملاحظه ناشی از مدت زمانی که صرف یافتن فضاهای پارک خالی می گردد تصریح نموده و به این نتیجه رسیده می باشد که: با مطالعه رفتار رانندگان و پارکینگ های در دسترس هنگامی که رانندگان به مقصد می رسند، ارزیابی سود و مدیریت اطلاعات پارک می توان زمان و مسافت جستجوی پارکینگ را کاهش داده و از آلودگی های محیطی ناشی از این جستجو، کاست.
  • کرمی،محمد،مکان یابی بهینه پارکینگهای طبقاتی در شهر قم با بهره گیری از GIS.در این پژوهش با ارایه الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای طبقاطی به وسیله GIS ،به مقایسه روشهای مختلف وزن دهی به لایه های مکان یابی پارکینگ نیز پرداخته شده می باشد.

تعداد صفحه :224